ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นายกิตติคุณ วรรณปิยะรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 และนายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ( ในรายวิชา Regional Study and Manufacturing Systems in Supply Chain Context) และ บริษัท กิจการร่วมค้า เอสจีวีที จำกัด และ บริษัท จีเคอี จำกัด ผู้รับมอบจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง
ในการนี้ นายกิตติคุณฯ ได้บรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และนายภคินฯ ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นท่าเรือน้ำลึกระดับนานาชาติ (Internation Port) รวมทั้งบรรยายสรุปโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ที่เปิดให้บริการแล้ว และ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นายกิตติคุณ ฯ และ นายภคินฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งตอบข้อซักถามในหลายประเด็นซึ่งเป็นประโยชน์ในภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
จากนั้น นายภคินฯ พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย
 
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS