ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

LCP 33rd Anniversary Grown in the Light, Night Party

LCP 33rd Anniversary Grown in the Light, Night Party
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงครบรอบ 33 ปีของท่าเรือแหลมฉบัง LCP 33rd Anniversary Grown in the Light, Night Party
โดยมี นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุทธิพจน์ ถาวรพิศาลเกษม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกภาคส่วน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องพิมาน แกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ พัทยา
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบกับความร่วมมือของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ การสนับสนุนจากส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าติดอันดับที่ 19 ของโลก และเป็นท่าเรือท่องเที่ยวอันดับที่ 5 ของโลก จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า ไม่ต่ำกว่า 141 ล้าน TEUs ขนถ่ายรถยนต์มากกว่า 20 ล้านคัน นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ที่มาจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ท่าเรือแหลมฉบังไม่หยุดยั้งการพัฒนา เพื่อยกระดับการให้บริการ การวางโครงสร้างท่าเรือ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของ Smart Port ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง อีกก้าวของการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กทท. คือ “ มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573
ทั้งนี้ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 เป็น ท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการเรือสินค้าประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (RO-RO) ท่าเทียบเรือ โดยสาร และท่าเทียบเรือชายฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดเป็นความสำเร็จขององค์กร อันแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพและความมุ่งมั่นพัฒนา จนทำให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวเติบโตอย่างมั่นคงมา จนครบ 33 ปี
สำหรับงานเลี้ยงวันคล้ายวันสถาปนาในครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานท่าเรือแหลมฉบังทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานในปีต่อๆไป
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS