ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

งานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี

งานวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายสุทธิพจน์ ถาวรพิศาลเกษม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นางมนพร เจริญศรี) นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีระชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี
สำหรับพิธีการวันนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีการตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป รวมทั้ง ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากวัดบางละมุง และมอบทุนสนับสนุนโรงเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,008,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ 1 ทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีการสร้างรายได้ และสร้างคุณค่าในสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยมีมูลนิธิที่ท่าเรือแหลมฉบังมอบให้ 7 มูลนิธิๆละ 40,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่
1.มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 2.มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง 3.สถานคุ้มครอและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 4.ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ครบ 36 พรรษา 5.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง 6.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา 7.โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
โครงการที่ 2 ทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดี ได้มอบให้กับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ละ 20,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางละมุง 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครแหลมฉบัง
โครงการที่ 3 ทุนเพื่อดาวดวงน้อย ที่เป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 22 โรงเรียน ๆ ละ 20,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
โครงการที่ 4 ทุนการศึกษาบุตรพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2567 จำนวน 68 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ที่ถือเป็นปีแรกของการดำเนินงาน ด้วยความอุตสาหะของผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึง ความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน สายการเดินเรือต่างๆ ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคเอกชนและส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้วันนี้ ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานสากลอันดับ 1 ใน 20 ของโลก อีกด้วย
แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS