ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.ให้การต้อนรับคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาว พิมลมาศ โมกขาว พนักงานบริหารงานช่าง 8, นางสาว เพ็ญพิชชา ชาญวุฒิธรรม นักวิทยาศาสตร์ 6 (สิ่งแวดล้อม) กองการช่าง และ นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ โอ แอล (สน.อล.) มีความประสงค์นำคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการท้องถิ่น

     ผู้แทนชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน เข้าศึกษาดูงานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ

     ในการนี้ นางสาวพิมลมาศ ฯ และนางสาวเพ็ญพิชชาฯ ได้บรรยายสรุป หน้าที่ ขั้นตอน วิธีการ และมาตรการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดเล้อมของท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เป็นที่น่าสนใจอย่างมากของคณะฯ 

     และ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ตลอดจนบรรยายสรุปโครงการพัฒนาต่างๆ  ทั้งระบบถนน ระบบราง และทางน้ำ  รวมถึงได้บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จากนั้น

     นายภคินฯ นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานภายในท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้รถของทางคณะฯ ขับวนรอบท่าเรือฯ พร้อมทั้งมีการบรรยาย และ นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS