ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ.จัดการประชุมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2566 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี คณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ และผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 3 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง มีการดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกปี ภายใต้คำสั่งคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR 2005) โดยมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร  สมรรถนะที่ต้องมีตลอดเวลา (ในภาวะปกติ) เช่น การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสมรรถนะในการแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินฯ  ผ่านเวทีการประชุมคณะทำงานช่องทางอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

     การประชุมในครั้งนี้ มีการติดตามการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 รวมทั้ง สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของช่องทางฯ ท่าเรือแหลมฉบัง ตามแผนพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ปี 2566 ท่าเรือแหลมฉบัง  อีกทั้ง ยังมีการร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 ต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS