ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพีระวุฒิ ทวีนุช พนักงานการสินค้า 10  และนายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6  ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนหน่วยงานในการต้อนรับ รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นายวันชัย สุวรรณศรี เหรัญญิก วสท คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการเข้าค่ายอบรมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566 (24-26 สิงหาคม 2566) โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี สอบได้เป็นที่หนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 ขึ้นไป เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุป บทบาท หน้าที่ และภารกิจของท่าเรือแหลมฉบัง  และบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ขีดความสามารถของท่าเทียบเรือ ตลอดจนความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางถนน ทางราง และทางน้ำ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางคณะฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร

     จากนั้น ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการในเขตรั้วศุลกากรฯ ในเส้นทางที่ปลอดภัย ผ่านเข้าเขตศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และเข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) โดยมี นายพีระวุฒิฯ  บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการ และขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่าเทียบในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS