ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 3,150,000 บาท ให้กับโรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 3.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต

     ทั้งนี้ เรือเอกกานต์  กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  11 ปี โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต

     โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

     โดยมี คุณสายชล  เชาว์ไทย รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  คุณมิตชัย ประกอบธรรม  รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ สื่อมวลชน คณะผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธี อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS