ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร ให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  4 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่มการจัดการวิศวกรรมพลังงาน กลุ่มการจัดการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และกลุ่มการจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานงานด้านวิศวกรรมโยธา

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังบรรยายข้อมูลพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของประเทศ

     ในการนี้ นางวรรณภาฯ ได้บรรยายสรุป ถึง บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ตลอดจนบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1, ขั้นที่ 2 และ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 และโครงการที่ช่วยส่งเสริมด้านการ Shift Mode (โครงการขนส่งตู้สินค้าทางราง และโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ท่าเทียบเรือ A) ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆ อาทิ มาตรการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ท่าเรือแหลมฉบังบริหารจัดการในปัจจุบัน  การบริหารจัดการของกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม ( CSR) และลักษณะการบริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) เหมือน หรือ แตกต่าง กับการบริหารจัดการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงนำคณะฯ ขึ้นชมทัศนียภาพในมุมสูง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS