ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปี4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และสาขาการจัดการการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง 

     เพื่อขอเข้ารับฟังบรรยายสรุปโครงการพัผฒนาต่างๆ เพื่อนำความรู้ทางด้านท่าเทียบเรือ การนำเข้าและส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือระดับนานาชาติ (The World Class Port)  อีกทั้งโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เป็น 1 ใน 5 ของโครงการ EEC เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

     ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาต่างๆ และบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS