ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทย

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ นางนวรจ ใจดี ผู้อำนวยการกองการเงิน นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน และ นางสาวปิยาพร สุขวิวัฒนพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเงิน เป็นผู้แทนหน่วยงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่คณะฯ มีกำหนดการสัมนา มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ปี 2566 โดยคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ รวมถึงยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนและต่อยอดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของธนาคาร และเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ เป็นผู้ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ จากทางคณะฯ โดยมอบหมายให้ นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล เป็นผู้บรรยาย การดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและความคืบหน้าโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง

     จากนั้น คณะฯ ขึ้นชมหอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง เพื่อเห็นการทำงานในภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา บรรยายภาพรวมของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ จากทางคณะฯ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS