ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน

     วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม นบ.14 ปจอ.ป.ทลฉ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตรมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกันด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยการสัมมนาต้องการสื่อสารให้พนักงานได้ทราบถึง วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งนโยบายการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของพนักงาน กทท.

     เพื่อให้พนักงานทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติตน เข้าใจถึงวัฒนธรรมของหน่วยงานตนเองและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร รวมทั้งเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทุกคน

     การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ประกอบด้วยพนักงานจากทุกหน่วยงานของ ทลฉ. กําหนดจัดการสัมมนาจํานวนทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืน ซึ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมี อาจารย์โชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุขและทีมงาน เป็นวิทยากรในการบรรยายและนำทีมในการทำกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ณ ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท จ.ระยอง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS