ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และนางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คุณนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักกฎหมายภาครัฐ 4.0 "Lawyers' Enhanced Agility Program (LEAP)" รุ่นที่ 4 จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

     ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมด้านกฎระเบียบของประเทศ มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างวิสัยทัศน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย อีกทั้ง สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กรของตนได้

     ทั้งนี้ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรงและนางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ร่วมบรรยายการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งชมทัศนียภาพ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS