ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบทุนการศึกษา ในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาชนในชุมชนโดยรอบ

     เมื่อเวลา  09.15 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2564 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน ทั้งสิ้น 38 คน รวมเป็นเงิน 628,545.- บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)จากงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งได้รับอนุมัติในกรอบวงเงินทั้งปีเป็นเงิน 1 ล้านบาท

     โดยมี นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ดร.ประวิทย์ ทองไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมด้วย ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนผู้รับจ้างก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง โครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง และเยาวชนที่ได้รับทุนฯ เข้าร่วม

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS