ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาฯ

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

     โดยมี นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีมอบเงินฯ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

     สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 มีจำนวน 289 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 125,943,799.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

     โดยมีการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็ก ดังนี้ 1.กลุ่มประมงชุมชนบ้านแหลมฉบัง (จำนวน 74 ราย) 2. กลุ่มประมงบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 (จำนวน 42 ราย) 3. กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุง (จำนวน 25 ราย) 4.กลุ่มประมงบ้านนาเกลือ (จำนวน 64 ราย) 5. กลุ่มประมงชุมชนบ้านบางละมุง (จำนวน 58 ราย) 6. กลุ่มอนุรักษ์ประมงบ้านปากคลองบางละมุง (จำนวน 26ราย)

โดยการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ของการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยา ที่มีการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะการก่อสร้าง 4 ปี และช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู 2 ปี ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมระยะเวลาการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยา จำนวน 6 ปี

     นายเกรียงไกรฯ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ขอขอบคุณ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 และคณะทำงานทุกท่าน ที่ร่วมกันสละเวลา เพื่อร่วมการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ จนทำให้เกิดการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจน ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง จนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้

     โดยท่าเรือแหลมฉบัง มิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า “การท่าเรือฯ อยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุขและยั่งยืน”

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS