ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

การรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน การรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักลงทุน เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Hall of frame ชั้น G โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี

     รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 และ เอ5 ว่าจ้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CIFG Consortium เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ

     โดย กระทรวงคมนาคม ได้มีการวางแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำ เพื่อขยายน่านน้ำไทยสู่สากล ยกระดับการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม

     รวมทั้ง สัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 ใกล้จะหมดอายุสัญญาสัมปทานและหมดอายุสัญญาสัมปทาน จึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางและวางแผนการพัฒนา เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจท่าเรือและการขนส่งทางทะเลของโลกที่มีการแข่งขันมากขึ้น อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งในส่วนของการพัฒนาท่าเทียบเรือและเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

     สำหรับการจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนักลงทุนทั้งหลายที่มีความสนใจในการพัฒนาท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 และ เอ5 ได้ร่วมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานโครงการ ทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง ยังมีการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS