ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง ทลฉ. จัดการประชุม

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ได้มีการประชุม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นประธาน และมีผู้แทนจากภาคประชาชน นักวิชาการอิสระ นักวิชาการท้องถิ่น ผู้เขี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการท้องถิ่น และผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบผบกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ให้ความเห็นหรือข้อเสนอเพื่อให้โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้างและดำเนินการให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างและดำเนินการของโครงการ รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการให้แก่ประชาชนได้ทราบ

     ในการนี้ ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการ Environmental Health Impact Assessment : EHIA ระยะก่อนก่อสร้าง เช่น การจัดตั้งกองทุนฯ การจัดตั้งสหกรณ์ การจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจ้างที่ปรึกษาศึกษาด้านสัณฐานวิทยาชายฝั่ง การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน และ บริษัท กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการฯ ได้นำเสนอแผนการก่อสร้างโครงการและวิธีการดำเนินงาน มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการป้องกันผลกระทบในการขุดลอก ที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้าง เส้นทางการขนหิน การจ้างงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 จะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Environmental Health Impact Assessment : EHIA ที่ได้กำหนดไว้

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS