HOTSPOT
ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนตู้น้ำปันสุข รวม 10 ตู้

     ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนตู้น้ำปันสุข รวม 10 ตู้ ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 และให้ชุมชนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย