HOTSPOT
วันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 29 ปี

     เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 21 มกราคม 2563 นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายเครื่องสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 29 ปี
     ต่อมา เวลา 10.00 น. รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ และร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง
     และเวลา 11.00 น. รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ท่าเรือแหลมฉบังของหนู” โดย ด.ช.ธนาวุฒิ พึ่งพรม โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ประถมศึกษาตอนต้นปีที่ 3 เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวด ระดับประศึกษาตอนต้น และด.ญ.ระพีพร พิมพ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 เป็นผู้ชนะเลิศในการประกวด ระดับประศึกษาตอนปลาย
     รวมทั้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส ให้กับมูลนิธิ จำนวน 6 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์มูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โรงเรียนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้พัฒนา สตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา
     อีกทั้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางละมุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา)
และรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา ให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 21 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนบ้านทุ่งกราด โรงเรียนบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนวัดพระประทานพร โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โรงเรียนทุ่งศุขลา กรุงไทยอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ โรงเรียนวัดหนองคล้า โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ โรงเรียนโป่งสะเก็ต อีกด้วย