HOTSPOT
ทลฉ.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ รองนายกเทศมนตรีเมืองรือจ้าว และคณะ

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายอรรจน์ ตันติเวชกุล พนักงานการสินค้า 10 และนางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับ Mr. Zhang Xiang รองนายกเทศมนตรีเมืองรือจ้าว และคณะ ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในโอกาสที่คณะฯ พบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อีกด้วย