HOTSPOT
ทลฉ.ร่วมงานฉลองครบรอบ 130 ปี ท่าเรือคิตาคิวชู

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธาณิน อัมพะวะผะลิน รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล พร้อมด้วย นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และนางกนกวรรณ เอกนิพิฐสริ เลขานุการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 130 ปี ท่าเรือคิตาคิวชู โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 130 ปี ท่าเรือคิตาคิวชู และเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ของท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือคิตาคิวชู จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นพัฒนาต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงบริเวณ ท่าเรือโมจิโก ซึ่งเป็นที่ตั้งของแท่นจารึกความสัมพันธ์ท่าเรือพี่น้องระหว่างท่าเรือคิตาคิวชูและท่าเรือแหลมฉบังที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น เกือบ 29 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 อีกทั้ง ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ซึรุมารุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเรือขนส่งสินค้า และการบริการโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมในหลายประเทศ อีกด้วย