HOTSPOT
ทลฉ. รับรางวัลงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ.

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการรับรางวัลงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ โดยนายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการมอบรางวัล ณ สำนักอำนวยการ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานที่มีผลงานด้าน CSR เป็นเลิศ อีกด้วย