HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2563-2566

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการเปิดการประชุมสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2563-2566 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563-2564 ของศูนย์ EVM ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดย ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2563-2566 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563-2564 ของศูนย์ EVM ท่าเรือแหลมฉบัง อีกทั้ง ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานอีกด้วย