HOTSPOT
ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมประชุมการวางแผนการตรวจสอบพื้นที่ใต้น้ำ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมประชุมการวางแผนการตรวจสอบพื้นที่ใต้น้ำ(SONAR SOUNDER) ร่วมกับ บริษัท AZ Underwater Work Engineering จำกัด บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และกรมเจ้าท่า โดยคาดการณ์ว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ทางน้ำให้ แล้วเสร็จ ได้ ภายในเวลา 20.00 น. ของวันนี้ เพื่อเร่งให้สามารถนำเรือเข้าเทียบท่าที่อยู่ด้านในของท่าเรือ เข้าออกได้โดยปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าของประเทศในภาพรวม

     และเมื่อ เวลา 10.50 น. กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของอากาศ ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด (A0) พบว่า คุณภาพของอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ

     เวลา 11.50 น. บริษัท AZ Underwater Work Engineering จำกัด ได้ดำเนินการลงพื้นที่บริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (BASIN 1) และพบชิ้นส่วนใต้น้ำอยู่ห่างจากเรือ KMTC HONGKONG ประมาณ 20 เมตร ที่ตำแหน่งระวางเรือที่ 1 จากหัวเรือ ซึ่งนักประดาน้ำ ได้ดำเนินการผูกทุ่นระบุตำแหน่งของชิ้นส่วน คาดว่าสามารถให้บริการเรือเข้าและออกได้ในเบื้องต้นภายในวันนี้ โดยใช้เรือลากจูงเพิ่มขึ้น และไม่ใช้เครื่องยนต์เรือขณะผ่านบริเวณที่มีชิ้นส่วนของตู้สินค้าจมอยู่

และท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในระวางเรือ เพื่อนำไปตรวจสอบ ก่อนการพิจารณาการกำจัดน้ำต่อไป สำหรับชิ้นส่วนตู้สินค้าที่จมลงในแอ่งจอดเรือ มีการวางแผนที่จะนำขึ้นมาให้ได้ ภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง