HOTSPOT
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ ทลฉ.รับคณะสื่อมวลชนฯ

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายกฤตเมธ ปราบพาลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 แผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ สื่อมวลชนในภาคใต้ตอนบน ที่ศึกษาดูงานนโยบายส่งเสริมการลงทุนในส่วนกลางและกิจการเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง