HOTSPOT
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ณ ข้างกองการบุคคล อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ในครั้งนี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 หมายเลข โดย ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่การเลือกตั้ง คปอ. ฝ่ายลูกจ้าง อีกด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นคณะกรรมการ คปอ. จำนวน 4 คน ได้แก่ 
- นายมนัสศักดิ์ โตศักดิ์ หมายเลข 2 คะแนนรวม 85 คะแนน 
- นายธนกร สุขศาสตร์ หมายเลข 5 คะแนนรวม 73 คะแนน 
- นางสาววิวรรยา ทวนทอง หมายเลข 7 คะแนนรวม 73 คะแนน 
- นางอรไท พันธ์ทอง หมายเลข 6 คะแนนรวม 66 คะแนน 
สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 197 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ ทั้งสิ้น 139 คน