HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และ ผู้แทนชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาเยาชนที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ในชุมชน จำนวน 39 ชุมชน โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชน ชุมชนละ 5 คน ทั้งนี้ ได้มีผู้ขอรับสนับสนุน จำนวน 168 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 840,000 บาท และจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปีปีละ 1 ครั้ง งบประมาณปีละ 975,000 บาท