HOTSPOT
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดูงาน ทลฉ.

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ รัตนะสุคนธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการหลักสูตรการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ หลักสูตร “ประกาศนียบัตร IP & IT BAR : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” (S-Curve) พร้อมทั้ง บรรยายสรุปกิจการและโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้บุคลากรของศาลและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเชื่อมโยงของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก พสิษฐ์ ลิขิตอัครนานนท์ หัวหน้าแผนกนิติกรรมสัญญา ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง