WHAT'S NEWS
เปิดอาคารใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต

 

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสุดฤทัย เลิศเกษม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานกรรมการ นางไอศยา สินบุษกร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง และประชาสัมพันธ์จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ตลอดจน นายนิสิต นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติกว่า 300 คน เข้าร่วมในพิธี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ถนนคอซิมบี้ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต