WHAT'S NEWS
Grand Opening HeadStart International School Phuket

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทได้จัดงานฉลองเปิดโรงเรียนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงแม้ว่าโรงเรียนนานาชาตเิฮดสตาร์ท จะยังคงเป็นน้องใหม่ในวงการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ที่ก่อตั้่งมานานกว่า แต่โรงเรียนก็ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากผู้ปกครองชาวภูเก็ตและผู้ปกครองชาวต่างชาติในจังหวัดอีกทั้่งยังคงเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามากเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต จากการยอมรับและความสำเร็จของโรงเรียนดังกล่าว คุณ Jazon Edouard ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและซีอีโอ กล่าวว่า

“ด้วยคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทที่เดิม ที่ตั้้งอยู่เยื้องแม็คโครได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผ้ปูกครองในจังหวัดภเูก็ตเป็นอย่างดี เมื่อมีโรงเรียนใหม่ที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการศึกษามากขึ้นประกอบกับมาตรฐานด้านการศึกษาและ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีขีึน จึงส่งผลให้ผ้ปูกครองตัดสินใจง่ายขึ้นที่จะนําบตุรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีนักเรียนใหมเพิ่มขึ้นจํานวน 72 คนและยังมีนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มาลงชื่อรอเรียนอีกเป็นจํานวนมากจากอัตราการเติบโตของโรงเรียนในข้างต้น เราหวังว่าจะสามารถรับนกัเรียนได้เต็มจํานวนภายในเดือนสิงหาคม ความสาํเร็จของโรงเรียนในปัจจุบันนี้เกิดจากการยึดมั่นในพันธกิจที่แน่วแน่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่าเราจะสร้่างและจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ปกครองชาวภูเก็ตโดยยึดถือพันธกิจหลักที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

- ครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และเป็นผ้สูร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

- ใช้หลักสูตร และการวัดผลของมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์

- ตั้่งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต มีสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการเรียน การสอนที่ครบครัน

และเพียงพันธกิจ 3 ประการนี้คงไม่ใช่สูตรสำเร็จทั้งหมดของโรงเรีน แต่หลักการดังกล่าวนี้เป็นหัวใจหลักที่จะทำให้โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทเป็นตัวเลือกอันดับ 1 สำหรับผู้ปกครองชาวภูเก็ตที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติให้กับบุตรหลานของตนเอง 

เกียวกับโรงเรียนนานาชาตเิฮดสตาร์ท

เริ่มก่อตั้งเป็น Homeschool เมื่อพ.ศ. 2548 บนถนนแม่หลวนมีพัฒนาการเติบโตออย่างรวดเร็ว และได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาตชั้นนําในจังหวัดภูเูก็ตมี่เจตนารมณ์ อย่างแน่วแน่ที่จะจัดการศึกษาตามพันธกิจของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้น ที่คลอบคลุมความต้องการทางการศึกษา ปัจจุบันมีคณะครูและพนักงานจำนวน 162 คน พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนแห่งใหม่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครันตามมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติ นอกจากนี้โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทยังจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งเปิดหลักสูตร A Level ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศให้แก่นักเรียนที่ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 508 คน จาก 41 สัญชาติ

.