WHAT'S NEWS
โรบินสันสานฝันให้น้อง 88 ฝัน 88 โรงเรียน

คุณจินตนา  ศรีเยาวภาส ผู้อำนวยการเขตโรบินสัน นำทึมงาน โรบินสันทั้ง 2 สาขา โอเชี่ยนภูเก็ต และศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง เดินทางทำกิจกรรม "โรบินสันสานฝันให้น้องๆ 88 ฝัน 88 โรงเรียน" และได้รับเกียรติจากคุณเชิดชู ระเด่น ผู้อำนวยการเชี่่ยวชาญ ,กรรมการเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รวมถึงสื่อมวลชน เดินทางร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเกาะมะพร้าว โดยมี คุณจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันทท์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เกาะมะพร้าว ให้การต้อนรับ

กิจกรรมนี้ทางโรบินสันได้ปรับปรุงโรงอาหารใหม่  และมอบทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลบนเวที การแสดงจากทีมงาน โรบินสัน การแสดงต้อนรับจากน้องๆโรงเรียนเกาะมะพร้าว บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา