WHAT'S NEWS
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ที่ สุโข สปา จังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ได้เป็นประธานในโครงการเปิดตัวองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ "สาขาวิชาชีพ" กิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา" ร่วมกับ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายอภิวัฒน์  อัคนิทัต , กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุโข สปา จำกัด นายธัชพล เทพบุตร, นายกสมาคมสปาจังหวัดภูเก็ต นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว และผู้มีเกียรติในวงการธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต 

นายอภิวัฒน์  อัคนิทัต รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า "ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและสนับสนุนธุรกิจสปาให้เป็น "Capital Spa Of Asia" ด้วยการผลักดัน การสร้างมาตรฐานและเอกลักษณ์ของธุรกิจสปาไทยสู่มาตรฐานสากล จึงได้ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ มีกระบวนการรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้ร่วมมือกับสุโขสปา ในการจัดตั้ง องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในธุรกิจสปาเป็นแห่งแรกในภาคใต้  ซึ่งองค์กรนี้จะทำหน้าที่ประเมินและทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและสามารถเพิ่มรายได้และความยั่งยืนในอาชีพ ส่งผลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติได้

ด้านปลัดจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ให้ความเห็นว่า "อุตสาหกรรมสปา" เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เพราะมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย ศาสตร์การนวดไทย รวมทั้งการมีอัธยาศัยในการให้บริการที่มีอบอุ่นและมืออาชีพ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมสปามีการเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวที่ดี สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการสาขานี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งความหวังว่า การมีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการอบรมประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จะเป็นการสร้างความยั่งยืนและเป็นหน่วยสำคัญในการเสริมสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรม อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป 

ในปัจจุบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้การรับรอง บริษัท สุโข สปา จำกัด  ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) อาชีพสปารีเซฟชั่นนิส ชั้น 2,3,4 อาชีพสปาแอดแทนเดน ชั้น 2,3 และอาชีพสปาเทอราปีส ชั้น 3

สนใจเข้าร่วมการประเมินวัดระดับความสามารถ เพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมัครด่วน !! จำนวนจำกัด  

สอบถามที่ ...คุณกมลทิพย์ รัศมีเพ็ญกุล 076 263222 ต่อ 116,126 มือถือ (086) 4780487, (081) 6938461

บริษัท สุโข สปา จำกัด 4/10 หมู่ 3 ถ.เจ้าฟ้า (ตะวันตก)  ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000