HOTSPOT
เปิด “Let Me Know More” ห้องสมุดออนไลน์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 และกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิด “Let Me Know More” ห้องสมุดออนไลน์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดตั้งขึ้น ณ ฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งใหม่ของบุคลากรทางการพยาบาล ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยจากวารสารงานวิจัยต่างๆ กรณีศึกษา และแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ผ่านการสแกน QR Code ตามแนวนโยบายที่คณะผู้บริหารฯ ต้องการให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็น Digital Hospital ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาล, การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดการทางด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับบริการ เมื่อเร็วๆ นี้