HOTSPOT
พม. แถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACWC ครั้งที่ 15 และ ACW ครั้งที่ 16

พม. แถลงข่าวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACWC ครั้งที่ 15 และ ACW ครั้งที่ 16 มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เข้าร่วมประชุม ที่จังหวัดภูเก็ต

    นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) ครั้งที่ 16 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย ผู้แทนด้านสิทธิเด็ก ผู้แทนด้านสิทธิสตรี องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ จากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุม รวม 13 ประเทศ เจ้าหน้าที่ พม. และผู้แทนหน่วยงานในระดับพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุม ACWC และ ACW มีผู้แทน จาก 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย สำหรับการประชุม ACW+3 จะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่เลขานุการการประชุม ณ โรงแรม แมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลีนบีช ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

     นายไมตรี กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 4 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การประชุม ACWC ครั้งที่ 15 กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2560  2) การประชุมร่วมระหว่าง ACWC  ACW ครั้งที่ 4 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 6 กันยายน 2560 3) การประชุม ACW ครั้งที่ 16 กำหนดจัดประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2560 และ 4) การประชุม ACW+3 ครั้งที่ 9 กำหนดจัดการประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยการประชุมระหว่างประเทศ ในครั้งนี้ จะเป็นการหารือเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็กและความเสมอภาคระหว่างเพศ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานของ ACWC และ ACW (ค.ศ. 2016 - 2020) และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศบวกสาม (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในนโยบายด้านการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และความเสมอภาคระหว่างเพศ ในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นการหารือในการดำเนินการโครงการหรือความร่วมมือร่วมกันด้านสิทธิสตรีและสิทธิเด็กและความเสมอภาคระหว่างเพศในระดับภูมิภาค

    นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรีในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสิทธิสตรี การติดตามผลการดำเนินงานของประเทศไทย อีกทั้งยังได้แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะเผยแพร่ไปยังภาคพื้นเอเชีย และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจัดประชุมในครั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนให้การต้อนรับและร่วมภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม และ ขอบคุณ ทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้” นายไมตรี กล่าวในตอนท้าย