HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “มะเร็งเต้านม ... รู้ก่อน หายก่อน”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “มะเร็งเต้านม ... รู้ก่อน หายก่อน” เพื่อร่วมรณรงค์และส่งเสริมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม ผ่านการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนให้แก่ผู้หญิงไทย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้สามารถพบความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และรู้เท่าทันถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ทั้งยังมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และจะเป็นพลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และWorkshop การตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และชมการสาธิตทำเมนูสุขภาพ อาหารต้านภัยมะเร็งโดยนักกำหนดอาหาร บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

อนึ่งกิจกรรม “มะเร็งเต้านม ... รู้ก่อน หายก่อน” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสำรองที่นั่งผ่านสายด่วน โทร.1719 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook fan page: โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, Be Healthy Be Happy

​