HOTSPOT
รพ.กรุงเทพภูเก็ตให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นิยมพงษ์ ต่อวงศ์ หัวหน้าแผนก Corporate Communications โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิตอลของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงานไปประยุกต์ใช้เมื่อได้ปฏิบัติงานจริงหลังจบการศึกษา ณ ห้องประชุมสำเภา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา