HOTSPOT
ผู้ว่าฯ เปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ตที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยในปี 2560 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNEP:United Nations Environment Programme) ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศแคนาดา และกำหนดคำขวัญสิ่งแวดล้อมโลก คือ Connecting People to Nature มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เชื่อมโยง และเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น

            โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน และนางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ต้อนรับ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน จัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่มีการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และมอบเกียรติบัตรแก่โรงแรมที่มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIAอย่างต่อเนื่อง มอบตะแกรงขยะรีไซเคิล และตู้ขยะอันตราย ให้กับผู้แทนชุมชน โรงเรียน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล นิทรรศการของศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย และเปลี่ยนขยะรีไซเคิล-หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย โทรศัพท์มือถือเก่า แลกต้นไม้ (500 ต้น) การแสดงเมดเล่ย์ประกอบเพลงของนักเรียนในสังกัดอบจ.ภูเก็ต ละครตาวิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เต้นประกอบดนตรีของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครภูเก็ต ละครเวทีด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น เทศบาลเมืองป่าตอง และดนตรีจากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เสวนาเรื่องเทคโนโลยี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (DEPA) และบริษัท ภูเก็ตพัมนาเมือง จำกัด (PKCD)

            โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์   อเวนิวภูเก็ต โทร. 076 682900