HOTSPOT
ทน.ภูเก็ต ร่วมการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ภาคใต้

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ภาคใต้ และร่วมบรรยายการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ กับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐” เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 

สำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ปี ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงโลกศตวรรษ ที่ ๒๑ มีกรอบดำเนินงาน ๔ เฟส ระยะละ ๕ ปี คือ เฟสแรก ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เฟสที่ ๒ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เฟสที่ ๓ ปี ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔ และเฟสสุดท้าย ปี ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ เน้นการขับเคลื่อนแผนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาระยะ ๕ ปี ทั้งนี้ โรดแมปขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพื่อชี้แจ้งและอธิบายแผนอย่างละเอียดใน ๔ ภูมิภาค เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและถ่ายทอดกรอบแนวทางดำเนินงานสู่หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาทั่วประเทศ และร่วมมือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ๔ ข้อหลักของแผนการศึกษาชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ