HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2560 กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

25 พฤษภาคม 2560 - โรงพยาบาลสิริโรจน์ เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2560 โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟลติวัล ภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงพยาบาลสิริโรจน์ได้นำรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมทีมพยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพดังกล่าว และเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต