HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตร่วมรายการ บ้านนี้มีรอยยิ้ม ในหัวข้อ “ โรคไข้เลือดออก ”

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT Phuket )  นำโดยนายแพทย์ปณิธาน  คนตรง  อายุรแพทย์ ประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ มาให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง  “โรคไข้เลือดออกและการดูแลสุขภาพของตนเอง ”  ผ่านรายการบ้านนี้มีรอยยิ้ม ผู้ดำเนินรายการ  โดยคุณขวัญหทัย  เอมโอช ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT Phuket )  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง และการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและมีสุขภาพที่ดีต่อไป  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต