HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ ร่วมออกหน่วยบริการสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรม Executive MBA Class of 2017

7 พฤษภาคม 2560 - โรงพยาบาลสิริโรจน์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต้อนรับคณะนิสิตหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต ปี 2017 (Executive  MBA Class  of  2017) โดยร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บริการวัดความดัน ให้ความรู้เรื่องวัคซีน การใช้ยา และอาหารในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านภูเก็ต) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต