HOTSPOT
เปิดโครงการรำลึกคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำลึกคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลรัษฎา เข้าร่วมฯ ในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ ที่ยังสามารถร่วมกิจกรรมในสังคม และยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความเอื้ออาทรที่สังคมมีให้แก่กัน และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้มีการสืบทอดต่อๆ ไป อีกทั้งขอขอบคุณ ชมรมผุ้สูงอายุ อสม. องค์กรสตรีตำบลรัษฎา ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา ที่มาร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้