HOTSPOT
งานประเพณีปอยส่างลอง จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๐  โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่      ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับการร่วมทำบุญสืบสานงานประเพณีดังกล่าวด้วย  โดยมีกำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลองในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนี้

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดปางล้อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 • แห่ครัวหลู่(เครื่องไทยทาน)  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ตั้งขบวนหน้าวัดปางล้อ และเรียกขวัญส่างลอง ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ วัดปางล้อ
 • วันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ จะมีการแสดงศิลปะไทใหญ่ ลิเกไทใหญ่ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

- วันที่ ๖-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 • แห่ครัวหลู่(เครื่องไทยทาน)  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และเรียกขวัญส่างลอง ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ วัดในสอย

- วันที่ ๑๗-๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านยอด ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

 • แห่ครัวหลู่(เครื่องไทยทาน)  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และเรียกขวัญส่างลอง ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ วัดบ้านยอด

อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- วันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

 • วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ รับส่างลอง ณ วัดเมืองปอน
 • วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ แห่ครัวหลู่(เครื่องไทยทาน) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และเรียกขวัญส่างลอง ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ วัดเมืองปอน

อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- วันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดศรีบุญเรือง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 • พิธีเปิดงานปอยส่างลอง วันที่ ๗ เมษายน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป และแห่เครื่องไทยทาน เวลา ๑๗.๐๐ น. แห่ไปตามถนนเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

- วันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดจองคำ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 • แห่ครัวหลู่(เครื่องไทยทาน)  วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง ในตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วยเข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่างๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่นๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปาก  สีแดง  และสวมถุงเท้าสีขาว  ถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว  พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน  จากนั้น “ตะแป    ส่างลอง” หรือผู้ให้ขี่คอ นำส่างลองไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี “ทีคำ” หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง
 • วันที่ ๒ เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่ เป็นวันแห่งเครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเช้ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนมากมายเพื่อช่วยกันแบกหามเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยให้ส่างลองขี่คอพี่เลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” มีกลดทองหรือ “ทีคำ” แบบพม่าไว้บังแดด ตอนเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไตที่วัดต่างๆ

  วันที่ ๓  เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่เป็นวันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่และขบวนแห่ส่างลองอันยิ่งใหญ่ตระการตาในงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน