HOTSPOT
“พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกอย่างไรในสังคมปัจจุบัน”

นพ.พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกอย่างไรในสังคมปัจจุบัน” พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2559 ของทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต