HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต รวมใจ ร่วมส่งธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

 มูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนติสท์ นำโดย ดร.สมชาย  ณ นคร  ประธาน ฯ  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำโดย นางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์ ผู้อำนวยการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้  เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างองค์กร ได้แก่ มูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนติสท์ ,  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ,  โรงพยาบาลมิชชั่นกรุงเทพ   , และมูลนิธิแอ๊ดเวนติสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย ด้วยการนำถุงยังชีพ จำนวน  250  ถุง  ไปมอบให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ที่อาศัยอยู่หมู่ 2  บ้านควนผู้  หมู่ 3 บ้านบางลอ  หมู่ 4 บ้านทุ่งเอิน อำเภอพระแสง และ หมู่2  บ้านหารยาง หมู่ 5  บ้านสองแพรก  อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

การเข้าไปแจกถุงยังชีพในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยการแจกจ่ายและปันน้ำใจให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นพยานแห่งความรักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและปฎิบัติตามคำสอนของพระองค์ที่กล่าวว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560