HOTSPOT
คลินิกอายุรวัฒน์ รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก

14-16 พฤศจิกายน 2559 – คลินิกอายุรวัฒน์ รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาหารและภาวะกระดูกพรุนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องในวันเบาหวานโลก โดยมีบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดการลงน้ำหนักและความผิดปกติของเท้า พร้อมบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดย ทีมพยาบาล เภสัชก โภชนาการ และนักกายภาพบำบัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล ได้ตระหนักถึงภัยจากโรคเบาหวาน หนึ่งในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCD - Non Communicable Diseases) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง ฯลฯ