HOTSPOT
ประชุมวิชาการ GLOBALIZED TREND IN SPINE CARE “ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ การรักษากระดูกสันหลัง”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการ GLOBALIZED TREND IN SPINE CARE “ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ การรักษากระดูกสันหลัง” โดยมี นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับนวัตกรรมการรักษาและการผ่าตัดกระดูกสันหลังสมัยใหม่ สู่การยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังให้ทัดเทียมระดับสากล ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในโรงพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในเขตภาคใต้ เข้าร่วมประชุม กว่า 80 คน ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม คิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต