HOTSPOT
เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมีนายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลสิริโรจน์ และนายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก เข้าร่วมเปิดงานพร้อมบุคลากร เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดภูเก็ต ภายในงานจัดการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “นวัตกรรมการผ่าตัดยุคใหม่” โดยนายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลสิริโรจน์ ให้ความรู้แก่ตัวแทนและผู้สนใจ พร้อมกิจกรรมออกบูธจากบริษัทประกันต่างๆ เพื่อแนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันชีวิต ให้แก่ผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต