HOTSPOT
A Great Way To Fly โปรโมชั่น ที่ Singapore Airlines

A Great Way To Fly โปรโมชั่นที่ออกมาครอบคลุม แทบทุกทวีป ที่ Singapore Airlines บินกันเลยทีเดียว ระยะเวลาการเดินทางก็ไปถึง ตุลาคม

เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับตั๋ว Economy Class แต่คุณภาพเกินคุ้ม 
ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียว หรือจะไปเป็นคู่ราคาก็จะยิ่งถูกไปอีก!!!!

ออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 
สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2559

*ราคานี้รวมค่าน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว 
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด