HOTSPOT
โฉมใหม่ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิริโรจน์ให้บริการแล้ว อย่างเป็นทางการ

นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ ให้การต้อนรับและมอบ บัตรกำนัลชุดตรวจสุขภาพแก่ Mr.Allan John Westwood ซึ่งเป็นผู้รับบริการท่านแรก ภายหลังโรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่บริการใหม่ในแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสิริโรจน์ ปรับโฉมในพื้นที่บริการใหม่ ประกอบด้วย 3 คลินิก ได้แก่ คลินิกอายุรกรรม คลินิกอายุรวัฒน์ และวัคซีนในผู้ใหญ่ โดยตั้งอยู่ในบริเวณชั้น 2 ของโรงพยาบาลด้วยเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการ ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ