HOTSPOT
โค้ก- หาดทิพย์ รวมพลคนอาสาฯ สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

โค้ก- หาดทิพย์ รวมพลคนอาสาฯ สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ สร้างความชุ่มชื่น ชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝน เพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำผาดำอย่างยั่งยืน

19 พฤษภาคม 2559 : บ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โคคา-โคลา ใน 14 จังหวัด ภาคใต้ นำอาสาสมัครพนักงาน นำโดย นายนิมิตร อินทร์กรด และ คุณสุรีพันธ์ ปัทมาคม รองผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จำนวน 30 คน ร่วมกับ กลุ่ม “คนสร้างฝายชะลอน้ำ สงขลา” ชาวบ้านชุมชนบ้านเก่าร้าง อาสาสมัครจากทหารจาก กองบิน 56 และ กองพลพัฒนานที่ 4 ค่ายรัตนพล ชาวบ้านชุมชนบ้านเก่าร้าง และ สื่อมวลชน สร้างฝายชะลอน้ำ โดยนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นแบบอย่าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในโครงการ สร้างฝายชะลอน้ำ 88 พรรษามหาราชา ปี 2558-2559 เพื่อเทิดพระเกียรติ 88 พรรษา โดยมีเป้าหมายตลอดโครงการจำนวน 89 ฝาย ซึ่งหาดทิพย์ได้เข้าร่วมโครงการฝายนี้เป็นฝายที่ 2

โดยการสร้างฝายในครั้งนี้เป็นการสร้างฝายแบบหินก่อ ความกว้าง 50 เซ็นติเมตร ความสูง 50 เซ็นติเมตร ความยาว 10 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำอย่างยั่งยืน สร้างความชุ่มชื้น รักษาระบบนิเวศน์ พร้อมทั้งสนับสนุนความคิดริเริ่ม การมีส่วนร่วมของชุมชน และร่วมกระตุ้นจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในชุมชนซึ่งกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำในวันนี้

กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคลา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ บริษัท โคคา- โคลา (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายคือ “การคืนน้ำสู่ธรรมชาติ” โดยการคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัย ในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ผลิตเครื่องดื่ม ในปี 2563 ณ ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา สามารถคืนน้ำกลับสู่ ผิวดินได้ในจำนวนที่มากกว่าปริมาณน้ำที่เราใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทั้งทางตรง และทางอ้อมกว่า 1 ล้านคน ด้วยหลักการ

1. Reduce (ลดการใช้น้ำ) ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มในโรงงานทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศอย่างเหมาะสม

2. Recycle (นำน้ำกลับมาใช้) โดยผ่านการบำบัดน้ำ จนได้น้ำสะอาดในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้

3. Replenish (คืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติ) ครอบคลุมพื้นที่ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม ภาคใต้ คือ สงขลา สุราษฎร์ธานี

อาทิ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน จ.สุราษฎร์ธานี,โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา หมู่บ้านคลองปาว โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย สงขลา ฯ โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจช่วยกาชาด โครงการพี่น้ำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นต้น